Подземно транспортно возило MINCA

MINCA 5

MINCA 18

Надградба за возилото MINCA